Αφίξεις

Αθηνά Στυλιανή Μίχου, «Υποδόρια ωδή», εκδ. Σ.Π.Λ., 2021

Tο φαεσίμβροτο* του ταξιδιού στα μάτια θάλασσας

Το ταξίδι κρατάει ζωντανές τις γραμμές

Η ίριδα ως κάθε σταγόνα υδροποιεί την ιστορία και ο ήλιος βρίθει φωνές

Ίνινες λέξεις χτίζουν χέρια τόπων

Δια του φωτός η επικοινωνία χρόνων στάζει ήχους στους χώρους σωμάτων

Νέονται** κινήσεις και τοποθετούν την επιστροφή σε ρυθμούς μετάγγισης

Πτώση σκιών στο ταξίδι μουσικών συμβόλων

Η ιστορία ήχου λικνίζει την καμπάνα

Το βήμα συναντά το χρόνο

Βαδίζει στο ρυθμό Ηούς γεννήσεων

Κατακτά ώρες της αυτής συνεύρεσης σε χτύπους

Δάχτυλα μετράνε σφυγμούς

Η ενδιαπόσταση των κεντά φλέβες

Η πιο κοντινή απόσταση είναι η ευθεία

Βαδίζει η γειτνίαση, προχωρά η μέρα

Η ώρα βαφτίζει τους δείκτες της

Χαράζει…

Το ξημέρωμα αίρει τη ροή

Τελεία προς τελεία ανάγει το κέντρο του κύκλου

Αναδιάρθρωση

 

*: Από ορφικό ύμνο Απόλλωνος. Που παρέχει στους ανθρώπους φως

**:νέομαι: πορεύομαι

Διαβάστε περισσότερα